WYBIERZ JĘZYK: PL EN FR RU
Polityka prywatnosci

Polityka prywatności

Auto-Hak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 1. O POLITYCE PRYWATNOŚCI, DANE ADMINISTRATORA I INSPKETORA OCHRONY DANYCH

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Auto-Hak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako administratora danych osobowych osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej http://autohak.pl/ (,,Strona internetowa’’).

Z administratorem danych można kontaktować się:

 • pisząc na adres korespondencyjny: ul. Słoneczna 16K, 76-200 Słupsk

 • pod numerem telefonu: 59 8414 414

 • pisząc na adres e-mail: office@autohak.com.pl 

Administrator danych przy przetwarzaniu danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

Inspektor ochrony danych

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w sytuacji, gdy chcesz skorzystać ze swoich praw, pisząc na:

 • adres e-mail: iod@autohak.pl

 • adres korespondencyjny: jak u Administratora danych z dopiskiem Inspektor ochrony danych.

 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel, podstawy prawne i okres retencji danych

 1. Polityka prywatności opisuje przetwarzanie przez Administratora danych osobowych następujących kategorii osób fizycznych:

  1. klientów Administratora będących osobami fizycznymi („Klienci”);

  2. kontrahentów Administratora będących osobami fizycznymi („Kontrahenci”);

  3. osób reprezentujących, pracowników i współpracowników Klientów lub Kontrahentów oraz klientów lub kontrahentów niebędących osobami fizycznymi („Przedstawiciele”);

  4. osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem Strony internetowej (formularz kontaktowy) lub poczty elektronicznej („Osoby kontaktujące się z Administratorem”);

Cel i Wyjaśnienie

Podstawa prawna

Długość okresu przetwarzania danych

W celu umożliwienia kontaktu elektronicznego z Administratorem (formularz kontaktowy, e-mail)

Przetwarzanie danych niezbędne jest do prowadzenia kontaktu i udzielania odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f

Przez okres roku, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.

W celu przetwarzania danych szczególnych kategorii

Jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii, a nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji – poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania danych szczególnej kategorii.

Rozporządzenie, art. 9 ust. 2 lit. a

Do czasu cofnięcia zgody.

W celu zawarcia i realizacji umowy (Klienci, Kontrahenci)

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b

Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. W przypadku braku zawarcia umowy przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

W celu weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z Administratorem w imieniu klienta lub kontrahenta oraz kontaktu z osobami wskazanymi jako osoby kontaktowe w związku z wykonywaniem umowy

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz klienta lub kontrahenta, którym jest umożliwienie Administratorowi oraz klientowi lub kontrahentowi sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie Administratorowi weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z Administratorem w imieniu klienta lub kontrahenta;

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem oraz klientem lub kontrahentem. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższą umową lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora).

 

W celu dokonywania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej

Przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

 

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

 

Zgodnie z przepisami prawa, 5 lat od końca roku obrachunkowego

W celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Przetwarzanie danych niezbędne jest do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami skierowanymi wobec Administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym.

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f), a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit f

Do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z kodeksem cywilnym.

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą.

Administrator może ujawniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych;

 • w szczególnych sytuacjach, w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, odpowiednim organom i instytucjom.

 1. Prawa osób, których danych osobowe dotyczą

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do otrzymania kopii danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

 2. prawo do przenoszenia danych (w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda).

 

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora: Auto-Hak Sp. z o.o., ul. Słoneczna 16K, 76-200 Słupsk lub w formie elektronicznej na adres e-mail: office@autohak.com.pl .

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli dana osoba uważa, że przetwarzanie narusza RODO.

 

 1. Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji Oraz Przekazywanie Danych Poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Wobec osób, których dane są przetwarzane przez Administratora, nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 2. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.